معرفی محمد لاری

– عضو سازمان بین المللی S.E.C حفاظت تشریفات . اسکورت کشوری

– مربی درجه سه کِمپو جمهوری اسلامی ایران

– داور بین المللی کیک بوکسینگ

– دارنده دان ۲ کیکبوکسینگ

– مربی امادگی جسمانی و مشاوره تغذیه

– مدیر برنامه های استادمهدی غفوریان

گواهینامه ها

تصاویر

استاژ بزرگ و سراسری کیک بوکسینگ با حضور اساتید برجسته هنرهای رزمی ایران
استاد دکتر همایون خرم نائب رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی
استاد کوروش قره گزلو
استاد افشین رضوانی

استاژ بزرگ و سراسری کیک بوکسینگ با حضور اساتید برجسته هنرهای رزمی ایران
استاد مهران غفاری

استاژ بزرگ و سراسری کیک بوکسینگ با حضور اساتید برجسته هنرهای رزمی ایران

استاد افشین رضوانی
استاد مهدی پاشنا
استاد بابک علیزاده

استاژ بزرگ و سراسری کیک بوکسینگ با حضور اساتید برجسته هنرهای رزمی ایران

استاد افشین رضوانی